REGULAMIN ROKU 2023

REGULAMIN ROKU 2023

XI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
imienia Władysława Ślewińskiego
pod tytułem: „KOCHAM POLSKĘ… Tradycje Narodowe”

§ 1
Organizatorzy
1.Organizatorami XI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
imienia Władysława Ślewińskiego, zwanego dalej Konkursem są:
– Towarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego w Witkowicach
– Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie. 2.Kontakt do Organizatorów:
• Towarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego
w Witkowicach, strona: www: slewinski.e-sochaczew.pl
• Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie
e-mail: mbp.sochaczew@gmail.com
strona www: http://bibliotekamiejska.sochaczew.pl

§ 2

Zasięg konkursu oraz Patronat Artystyczny
1. Konkurs ma zasięg ogólnopolski, jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych: dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Patronat Artystyczny objęła Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.

§ 3
Cele konkursu
1. Kształtowanie wrażliwości oraz poszukiwanie piękna w codziennym życiu.
2. Tworzenie osobistego, estetycznego sposobu wypowiedzi poprzez prace plastyczne nawiązujące do wartości i tradycji narodowych.
3. Kształtowanie wśród uczniów i dorosłych pozytywnego wizerunku rodziny, Ojczyzny oraz kreatywnego myślenia plastycznego o tożsamości narodowej Polaków, ożywienie uczuć patriotycznych.
4. Umożliwienie dzieciom, młodzieży i dorosłym zaprezentowania ich talentu artystycznego w temacie: Kocham Polskę…Tradycje Narodowe.
5. Odwołanie się do nieprzemijających wartości wychowania rodzinnego w duchu wzajemnej miłości i szacunku do Ojczyzny, zainteresowanie dziejami narodu, docenienie wysiłków wielu pokoleń Polaków. W 2023 roku będziemy zachęcać polskich twórców w różnym wieku do tworzenia prac plastycznych inspirowanych: miłością do polskich tradycji narodowych oraz uczuciami patriotycznymi. W tematykę Konkursu wpisują się prace plastyczne ujęte w estetycznej i malarskiej formie.
Temat prac plastycznych jest otwarty i stanowi kreatywne przedsięwzięcie dla plastyków w ich twórczych obrazach.
W konkursie nie mogą brać udziału prace plastyczne kopiowane z innych obrazów artystów malarzy.
6. Wzbogacenie programu edukacyjnego w szkołach, kultywującego malarstwo narodowe poprzez postać syna ziemi Mazowieckiej, światowej sławy artysty i malarza Władysława Ślewińskiego.
§ 4

Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) dostarczenie prac konkursowych zgodnie z wymogami dotyczącymi formy, określonymi w niniejszym regulaminie,
b) dotrzymanie terminu składania prac, do 30 kwietnia 2023 r.
c) w przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest wyznaczenie opiekuna (opiekunem może być rodzic lub nauczyciel wymieniony w metryczce),
d) każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko 1 pracę plastyczną, wykonaną wybranymi przez siebie technikami plastycznymi,
2. Dopuszcza się prace rodzinne (np. dziecko + rodzic, z wyraźnym zaznaczeniem autorów pracy)
3. Wyklucza się zgłoszenia prac nagrodzonych w innych konkursach, wcześniej publikowanych lub przedstawianych na wystawach.
4. Prace nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich.
5. Każda praca musi być opatrzona metryczką zawierającą:
a) imię i nazwisko autora (autorów, w przypadku prac rodzinnych)
b) w przypadku dzieci i młodzieży szkolnej należy podać wiek ucznia podany w latach, klasę i nazwę szkoły, adres szkoły, nazwisko opiekuna oraz telefon kontaktowy do opiekuna.
c) w przypadku osób dorosłych należy określić wiek autora, podać adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, ewentualnie adres e-mail.
6. Zgłoszenie prac konkursowych równoznaczne jest z akceptacją regulaminu Konkursu.

§ 5
Forma pracy
1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej w dowolnej interpretacji tematu Konkursu:
KOCHAM POLSKĘ…TRADYCJE NARODOWE
Techniki:
a) rysunek – kredka, pastele, ołówek
b) obraz – farby olejne, akrylowe, plakatowe, akwarele
c) grafika – tusz
2. Format prac plastycznych: nie mniejszy niż A4 (21×29,7 cm), nie większy niż A3 (29,7×42,0cm), na papierze bloków rysunkowych lub technicznych.
3. Prace rysowane lub malowane na papierze bez oprawy passe – partout i niepodklejane od spodu.
4. Blejtramy do obrazów olejnych akceptowane. Wymiary standardowe, nie większe jednak niż 50 X 70 cm.
5. Obrazy namalowane na blejtramach przyjmujemy bez ram, nieoprawione.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac niezgodnych z formatem i techniką, niezwiązanych z tematyką lub sprzecznych z dobrymi obyczajami i naruszającymi ogólnie przyjęte wartości.

§ 6
Termin nadsyłania prac
1. Termin składania prac konkursowych do 30 kwietnia 2023 roku .
2. Adres dostarczenia prac plastycznych na konkurs:
Miejska Biblioteka Publiczna ul.1 Maja 21, 96-500 Sochaczew.
Paczki, listy z pracami plastycznymi wysłane na adres konkursu plastycznego,
– muszą mieć oznaczenie: „KOCHAM POLSKĘ…TRADYCJE NARODOWE”

Prace plastyczne zostaną poddane kwarantannie.
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki lub dostarczania prac. W przypadku uszkodzenia prace nie będą oceniane.

§ 7
Zasady przyznawania nagród
1. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez Jury.
2. Laureaci o przyznaniu nagród zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem, zgodnie z danymi zamieszczonymi w metryczce. Decyzje Jury są ostateczne.
3. Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych:
I. Kategoria Szkoły Podstawowe:
a) dzieci młodsze 6 -10 lat
II. Kategoria Szkoły Podstawowe
b) dzieci starsze 11-15 lat
III. Kategoria Szkoły średnie
c) młodzież 16-do 19 lat
IV. Kategoria prace rodzinne (wyraźne opisane)
V. Kategoria dorośli
d) dorośli (bez limitu wieku).
4. Oceniając prace konkursowe Jury weźmie pod uwagę przede wszystkim:
a) zgodność formy z wymogami regulaminu,
b) wkład pracy,
c) walory artystyczne pracy: oryginalność, kolorystyka, spontaniczność,
d) wpisanie się w ideę konkursu poprzez wyrażenie osobistych emocji.
5. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe lub pieniężne
6. Jury przyzna: nagrodę lub wyróżnienie imienia Władysława Ślewińskiego w miarę posiadanych przez Organizatorów środków rzeczowych bądź finansowych
7. Główne Nagrody ufundowane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę przyznaje przewodniczący Jury Konkursowego prof. Ryszard Sekuła. Przewodniczący Jury może ten przywilej dokonania wyboru Nagrody Głównej przekazać całej komisji, w przypadku jednej lub więcej prac, w dowolnej kategorii wiekowej.
8. Nagrody imienia Władysława Ślewińskiego lub Wyróżnienia imienia Władysława Ślewińskiego przyznaje Jury Konkursu.
9. Zmienia się jedynie sponsor – fundator Nagrody imienia Władysława Ślewińskiego bądź Wyróżnienia imienia Władysława Ślewińskiego, którego jednoosobowo ustala: Jarosław Miaśkiewicz, Prezes Towarzystwa Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego.

10. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 7 czerwca 2023 r. o godz. 11.00. w sali głównej Kramnic Miejskich w Sochaczewie ul. 1 Maja 21 podczas:
XII Wydarzenia Artystycznego 2023 r. „Kocham Polskę… Władysław Ślewiński”.
Prace laureatów konkursu będzie można podziwiać na wystawie pokonkursowej, która potrwa do 1 września 2023 r. w Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie.

11. Nieodebrane Nagrody i Dyplomy, które zwycięzcy mieli odebrać na Gali wręczenia nagród można odebrać osobiście po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym z organizatorami konkursu. Nagrody pieniężne odbiera się tylko osobiście, nie będą przesyłane. Nagrody rzeczowe organizatorzy mogą przesłać pocztą wyłącznie na koszt zwycięzcy.

§ 8
Prawa autorskie, ochrona danych osobowych
1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na jej publikację w wydawnictwach drukowanych i elektronicznych (strony internetowe Organizatorów).
2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb Konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz.1000) oraz art.6 ust.1 lit. a RODO.
3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych osobowych oraz do ich poprawiania.
4. Zgłoszone prace przechodzą na własność Organizatorów.
5. Artysta, który zgłosił swoje dzieło do udziału w niniejszym konkursie nieodwołanie wyraża zgodę, aby Towarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego działające jako stowarzyszenie mogło dokonać jego sprzedaży. Uzyskane tą drogą środki mogą być przeznaczone na cele statutowe stowarzyszenia bądź przekazane cele charytatywne.
6. Organizatorzy nie zwracają prac konkursowych.

§ 9

Postanowienia końcowe
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.

Barbara Bronicz
Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Sochaczewie

Jarosław Miaśkiewicz
Event Manager, Prezes
Towarzystwa Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego

Załącznik Nr 1 do Regulaminu
XI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
im. Władysława Ślewińskiego
pt. „Kocham Polskę… TRADYCJE NARODOWE”

METRYCZKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Imię i nazwisko autora pracy
(litery drukowane)
Nazwa szkoły,
adres i telefon kontaktowy
Klasa (wiek ucznia)
Tytuł pracy
Imię i nazwisko opiekuna, tel. kom. (nauczyciela przygotowującego uczestnika do konkursu)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dla potrzeb Konkursu, w tym podanie imienia i nazwiska uczestnika do wiadomości publicznej zgodnie z obowiązkiem informacyjnym Organizatora Konkursu oraz nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w celach promocji zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r, o prawie autorskim i prawach pokrewnych

…………………………………………………………………………………….
/podpis opiekuna prawnego/

Załącznik Nr 2 do Regulaminu
XI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
im. Władysława Ślewińskiego
pt. „ Kocham Polskę…TRADYCJE NARODOWE”

METRYCZKA DLA UCZESTNIKÓW DOROSŁYCH
Imię i nazwisko autora pracy
(litery drukowane)
Adres zamieszkania,
tel. kontaktowy
Tytuł pracy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dla potrzeb Konkursu, w tym podanie imienia i nazwiska uczestnika do wiadomości publicznej zgodnie z obowiązkiem informacyjnym Organizatora Konkursu oraz nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w celach promocji zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r, o prawie autorskim i prawach pokrewnych
…………………………………………………………………………………….
/podpis uczestnika/

Załącznik Nr 3 do Regulaminu
XI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
im. Władysława Ślewińskiego
pt. „ Kocham Polskę… TRADYCJE NARODOWE”

METRYCZKA DLA PRAC RODZINNYCH
Imię i nazwisko autora pracy
(litery drukowane)
Nazwa szkoły,
adres i telefon kontaktowy
Klasa (wiek ucznia)
Tytuł pracy
Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna, tel. kom. ( rodzica lub opiekuna przygotowującego uczestnika do konkursu)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dla potrzeb Konkursu, w tym podanie imienia i nazwiska uczestnika do wiadomości publicznej zgodnie z obowiązkiem informacyjnym Organizatora Konkursu oraz nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w celach promocji zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r, o prawie autorskim i prawach pokrewnych

…………………………………………………………………………………….
/podpis rodzica lub opiekuna prawnego/