REGULAMIN SPECJALNY ROKU 2021

Zachęcający do pracy twórczej w czasach pandemii.

 

X OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

imienia Władysława Ślewińskiego

pod tytułem: „KOCHAM POLSKĘ… Rodzina Życia i Miłości”

                                                         § 1

                                              Organizatorzy

 1. Organizatorami X Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

imienia Władysława Ślewińskiego, zwanego dalej Konkursem są:

– Towarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego w Witkowicach

–  Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie.

 1.     Kontakt do Organizatorów:
 • Towarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego

w Witkowicach — strona: www: slewinski.e-sochaczew.pl

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie

 e-mail: mbp.sochaczew@gmail.com

strona www: http://bibliotekamiejska.sochaczew.pl

                                               §   2

Zasięg konkursu oraz Patronat Artystyczny

 1. Konkurs ma zasięg ogólnopolski, jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych: dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Patronat Artystyczny objęła Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.  

                                                           § 3

                                              Cele konkursu

 1. Kształtowanie wrażliwości oraz poszukiwanie piękna w codziennym życiu
 2. Tworzenie osobistego, estetycznego sposobu wypowiedzi poprzez prace plastyczne nawiązujące do wartości i tradycji narodowych
 3. Kształtowanie wśród uczniów i dorosłych pozytywnego wizerunku rodziny, Ojczyzny oraz kreatywnego myślenia plastycznego o tożsamości narodowej Polaków, ożywienie uczuć patriotycznych
 4. Umożliwienie dzieciom, młodzieży i dorosłym zaprezentowania ich talentu artystycznego w temacie: Kocham Polskę… Rodzina Życia i Miłości
 5. Odwołanie się do nieprzemijających wartości wychowania rodzinnego w duchu wzajemnej miłości i szacunku do Ojczyzny, zainteresowanie dziejami narodu, docenienie wysiłków wielu pokoleń Polaków. W 2021 roku będziemy zachęcać polskich twórców w różnym wieku do tworzenia prac plastycznych inspirowanych: miłością do polskiej rodziny oraz tradycją, uczuciami patriotycznymi.  W tematykę Konkursu wpisują się prace plastyczne ujęte w estetycznej i malarskiej formie.

Temat prac plastycznych jest otwarty i stanowi kreatywne przedsięwzięcie dla plastyków w ich twórczych obrazach.

W konkursie nie mogą brać udziału prace plastyczne kopiowane z innych obrazów artystów malarzy.

 1. Wzbogacenie programu edukacyjnego w szkołach, kultywującego malarstwo narodowe poprzez postać syna ziemi Mazowieckiej, światowej sławy artysty i malarza Władysława Ślewińskiego.

                                                        § 4

                                     Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
 2. dostarczenie prac konkursowych zgodnie z wymogami dotyczącymi formy, określonymi w niniejszym regulaminie,
 3. dotrzymanie terminu składania prac, który zostanie podany w czasie późniejszym.
 4. w przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest wyznaczenie opiekuna (opiekunem może być rodzic lub nauczyciel wymieniony w metryczce),
 5. każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko 1 pracę plastyczną, wykonaną wybranymi przez siebie technikami plastycznymi,
 6. Dopuszcza się prace rodzinne (np. dziecko + rodzic, z wyraźnym zaznaczeniem autorów pracy)
 7. Wyklucza się zgłoszenia prac nagrodzonych w innych konkursach, wcześniej publikowanych lub przedstawianych na wystawach.
 8. Prace nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich.
 9. Każda praca musi być opatrzona metryczką zawierającą:
 10. imię i nazwisko autora (autorów, w przypadku prac rodzinnych)
 11. w przypadku dzieci i młodzieży szkolnej należy podać wiek ucznia podany w latach, klasę i nazwę szkoły, adres szkoły, nazwisko opiekuna oraz telefon kontaktowy do opiekuna.
 12. w przypadku osób dorosłych należy określić wiek autora, podać adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, ewentualnie adres e-mail.
 13. Zgłoszenie prac konkursowych równoznaczne jest z akceptacją regulaminu Konkursu.

                                                                  § 5

                                                       Forma pracy

 1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej w dowolnej interpretacji tematu Konkursu:

                          KOCHAM POLSKĘ…RODZINA ŻYCIA I MIŁOŚCI

Techniki:

 1. rysunek – kredka, pastele, ołówek
 2. obraz – farby olejne, akrylowe, plakatowe, akwarele
 3. grafika – tusz
 4. Format prac plastycznych: nie mniejszy niż A4 (21 × 29,7 cm), nie większy niż A 3 (29,7 × 42,0 cm), na papierze bloków rysunkowych lub technicznych.
 5. Prace rysowane lub malowane na papierze bez oprawy passe-partout i niepodklejane od spodu.
 6. Blejtramy do obrazów olejnych akceptowane. Wymiary standardowe, nie większe jednak niż 50 X 70 cm.
 7. Obrazy namalowane na blejtramach przyjmujemy bez ram, nieoprawione.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac niezgodnych z formatem i techniką, niezwiązanych z tematyką lub sprzecznych z dobrymi obyczajami i naruszającymi ogólnie przyjęte wartości.

                                                                  § 6

                                              Termin nadsyłania prac

 1.  Ogłoszenie wyników konkursu – termin: zostanie ogłoszony.

 Termin składania prac konkursowych zostanie ogłoszony.

 1.  Adres dostarczenia prac plastycznych na konkurs: zostanie ogłoszony

             Prace plastyczne zostaną poddane kwarantannie.

             Paczki, listy z pracami plastycznymi wysłane na adres konkursu plastycznego,

                 który zostanie podany oddzielnie             

            –  muszą mieć oznaczenie: „KOCHAM POLSKĘ…RODZINA ŻYCIA I MIŁOŚCI”

1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki lub dostarczania prac. W przypadku uszkodzenia prace nie będą oceniane

                                                                     § 7

                                 Zasady przyznawania nagród

 1. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez Jury.
 2. Laureaci o przyznaniu nagród zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem, zgodnie z danymi zamieszczonymi w metryczce. Decyzje Jury są ostateczne.
 3. Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych:
 4. Kategoria Szkoły Podstawowe: dzieci młodsze 6 -10 lat
 5. Kategoria Szkoły Podstawowe: dzieci starsze 11-15 lat
 6.  Kategoria Szkoły średnie: młodzież 16-do 19 lat
 7. Kategoria prace rodzinne (wyraźne opisane)
 8. Kategoria dorośli: dorośli (bez limitu wieku).
 9. Oceniając prace konkursowe Jury weźmie pod uwagę przede wszystkim:
 10. zgodność formy z wymogami regulaminu,
 11. wkład pracy,
 12. walory artystyczne pracy: oryginalność, kolorystyka, spontaniczność,
 13. wpisanie się w ideę konkursu poprzez wyrażenie osobistych emocji.
 1. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe lub pieniężne  
 2. Jury przyzna: nagrodę lub wyróżnienie imienia Władysława Ślewińskiego w miarę posiadanych przez Organizatorów środków rzeczowych bądź finansowych
 3. Główne Nagrody ufundowane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę przyznaje przewodniczący Jury Konkursowego prof. Ryszard Sekuła. Przewodniczący Jury może ten przywilej dokonania wyboru Nagrody Głównej przekazać całej komisji, w przypadku jednej lub więcej prac, w dowolnej kategorii wiekowej.
 4. Nagrody imienia Władysława Ślewińskiego lub Wyróżnienia imienia                       Władysława Ślewińskiego przyznaje Jury Konkursu.
 5. Zmienia się jedynie sponsor – fundator Nagrody imienia Władysława Ślewińskiego bądź Wyróżnienia imienia Władysława Ślewińskiego, którego jednoosobowo ustala:                     Jarosław Miaśkiewicz, Prezes Towarzystwa Miłośników Malarstwa                                                                              Władysława Ślewińskiego.
 6.  Podsumowanie wyników Konkursu nastąpi w terminie i miejscu           

                ogłoszonym przez organizatorów — w terminie późniejszym

                  na specjalnych warunkach w czasach pandemii.  

          W program uroczystości zostanie ogłoszony w terminie późniejszym. 

7. Nieodebrane Nagrody i Dyplomy, które zwycięzcy mieli odebrać na Gali wręczenia nagród można odebrać osobiście po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym. Nieodebrane nagrody i dyplomy Organizatorzy mogą przesłać pocztą wyłącznie na koszt zwycięzcy.

                                                             § 8

Prawa autorskie, ochrona danych osobowych

 1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na jej publikację w wydawnictwach drukowanych i elektronicznych (strony internetowe Organizatorów).
 2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) dla potrzeb Konkursu.
 3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 1. Zgłoszone prace przechodzą na własność Organizatorów.
 2. Artysta, który zgłosił: swoje dzieło do udziału w niniejszym konkursie nieodwołanie wyraża zgodę, aby Organizatorzy konkursu przekazaną jego: pracę plastyczną, obraz mogli dokonać jej sprzedaży. Uzyskane pieniądze ze sprzedaży mogli przekazać na cele: Stowarzyszenia, Fundacji na potrzeby własne bądź cele charytatywne.
 3. Organizatorzy nie zwracają prac konkursowych.

                                                                § 9

                                          Postanowienia końcowe

                 Ostateczne interpretacje niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.

 

Barbara Bronicz

 

 

Dyrektor       

Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Sochaczewie        

Jarosław Miaśkiewicz

 

Event Manager, Prezes

Towarzystwa Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego