Aktualny Regulamin 2022 r. Kocham Polskę…Rodzina Życia i Miłości

REGULAMIN

X OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

imienia Władysława Ślewińskiego

pod tytułem: „ KOCHAM POLSKĘ… RODZINA ŻYCIA I MIŁOŚCI ”

 

 • 1

Organizator

 1. Organizatorami X Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego im. Władysława Ślewińskiego, zwanego dalej Konkursem są:

–  Towarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego w Witkowicach

–  Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie.

                  

 1. Kontakt do Organizatorów:
 • Towarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego w Witkowicach,

                  Jarosław Miaśkiewicz – Prezes Zarządu

strona www: slewinski.e-sochaczew.pl 

 

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie

96-500 Sochaczew, ul.1Maja 21,

Barbara Bronicz – Dyrektor

Tel/fax. (46) 862-46-61

e-mail: mbp.sochaczew@gmail.com

strona www: http://bibliotekamiejska.sochaczew.pl

 

 • 2

Zasięg konkursu oraz Patronat Artystyczny

Konkurs ma zasięg ogólnopolski,  jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych: dzieci, młodzieży i dorosłych.

Patronat Artystyczny objęła Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.

 • 3

Cele konkursu

 1. Kształtowanie wrażliwości oraz poszukiwanie piękna w codziennym życiu
 2. Tworzenie osobistego, estetycznego sposobu wypowiedzi poprzez prace plastyczne nawiązujące do wartości i tradycji narodowych
 3. Kształtowanie wśród uczniów i dorosłych pozytywnego wizerunku rodziny i Ojczyzny, kreatywnego myślenia plastycznego o tożsamości Polaków, ożywienie poczucia narodowej wspólnoty
 4. Umożliwienie dzieciom, młodzieży i dorosłym zaprezentowania ich talentu artystycznego w temacie: Kocham Polskę… Rodzina Życia i Miłości
 5. Odwołanie się do nieprzemijających wartości wychowania rodzinnego w duchu wzajemnej miłości i szacunku do Ojczyzny. W 2020 roku będziemy zachęcać twórców w różnym wieku do tworzenia prac plastycznych inspirowanych:
 • przywiązaniem do polskich tradycji,
 • troską o zachowanie najważniejszych wartości w życiu rodziny,
 • budowaniem niezwykle silnych więzów międzypokoleniowych,
 • ukazaniem losów polskich rodzin wpisujących się w historię narodu  

W tematykę Konkursu wpisują się prace plastyczne ujęte w estetycznej i malarskiej formie.

Temat prac plastycznych jest otwarty i stanowi kreatywne przedsięwzięcie dla plastyków w ich twórczych obrazach.

W konkursie nie mogą brać udziału prace plastyczne kopiowane z innych obrazów artystów malarzy.

 1. Wzbogacenie programu edukacyjnego w szkołach, kultywującego malarstwo narodowe poprzez postać syna ziemi Mazowieckiej, światowej sławy artysty i malarza Władysława Ślewińskiego.
 • 4

Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
 2. dostarczenie prac konkursowych zgodnie z wymogami dotyczącymi formy, określonymi w niniejszym regulaminie,
 3. dotrzymanie terminu składania prac,
 4. w przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest wyznaczenie opiekuna (opiekunem może być rodzic lub nauczyciel wymieniony w metryczce),
 5. każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko 1 pracę plastyczną, wykonaną wybranymi przez siebie technikami plastycznymi,
 6. Dopuszcza się prace rodzinne (np. dziecko + rodzic, z wyraźnym zaznaczeniem autorów pracy)
 7. Wyklucza się zgłoszenia prac nagrodzonych w innych konkursach, wcześniej publikowanych lub przedstawianych na wystawach.
 8. Prace nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich.
 9. Każda praca musi być opatrzona metryczką zawierającą:
 10. imię i nazwisko autora (autorów, w przypadku prac rodzinnych)
 11. w przypadku dzieci i młodzieży szkolnej należy podać wiek ucznia podany w latach, klasę i nazwę szkoły, adres szkoły, nazwisko opiekuna oraz telefon kontaktowy do opiekuna.
 12. w przypadku osób dorosłych należy określić wiek autora, podać adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, ewentualnie adres e-mail.
 13. Zgłoszenie prac konkursowych równoznaczne jest z akceptacją regulaminu Konkursu.
 • 5

Forma pracy

 1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej w dowolnej interpretacji tematu Konkursu:

KOCHAM POLSKĘ…RODZINA ŻYCIA I MIŁOŚCI

 Techniki:

 1. rysunek – kredka, pastele, ołówek
 2. obraz – farby olejne, akrylowe, plakatowe, akwarele
 3. grafika – tusz
 4. Format prac plastycznych: nie mniejszy niż A4 (21×29,7 cm), nie większy niż A3 (29,7×42,0cm), na papierze bloków rysunkowych lub technicznych.
 5. Prace rysowane lub malowane na papierze bez oprawy passe – partout i niepodklejane od spodu.
 6. Blejtramy do obrazów olejnych akceptowane. Wymiary standardowe, nie większe jednak niż 50 X 70 cm.
 7. Obrazy namalowane na blejtramach przyjmujemy bez ram, nieoprawione.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac niezgodnych z formatem i techniką, niezwiązanych z tematyką lub sprzecznych z dobrymi obyczajami i naruszającymi ogólnie przyjęte wartości.
 • 6

Termin nadsyłania prac

 1. Termin składania prac konkursowych upływa dnia 30 kwietnia 2022 r.
 2. Prace należy dostarczyć osobiście lub nadesłać na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie

 1. 1 Maja 21

96-500 Sochaczew

z dopiskiem:

Konkurs plastyczny: „KOCHAM POLSKĘ…RODZINA ŻYCIA I MIŁOŚCI”

 

 1.  Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki lub dostarczania prac. W przypadku uszkodzenia prace nie będą oceniane
 • 7

Zasady przyznawania nagród

 1. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez Jury.
 2. Laureaci o przyznaniu nagród zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem, zgodnie z danymi zamieszczonymi w metryczce. Decyzje Jury są ostateczne.
 3. Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych:
 4. Kategoria Szkoły Podstawowe:

dzieci młodsze (klasy 0-III)

 1. Kategoria Szkoły Podstawowe

dzieci starsze (klasy IV-VIII)

          III. Kategoria Szkoły średnie

 młodzież (klasy I –IV)

 1. Kategoria prace rodzinne (wyraźne opisane)
 2. Kategoria dorośli

dorośli (bez limitu wieku).

 1. Oceniając prace konkursowe Jury weźmie pod uwagę przede wszystkim:
 2. zgodność formy z wymogami regulaminu,
 3. wkład pracy,
 4. walory artystyczne pracy: oryginalność, kolorystyka, spontaniczność,
 5. wpisanie się w ideę konkursu poprzez wyrażenie osobistych emocji.
 6. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe lub pieniężne
 1. Jury przyzna: nagrodę lub wyróżnienie imienia Władysława Ślewińskiego w miarę posiadanych przez Organizatorów środków rzeczowych bądź finansowych
 2. Główne Nagrody ufundowane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę przyznaje przewodniczący Jury Konkursowego prof. Ryszard Sekuła. Przewodniczący Jury może ten przywilej dokonania wyboru Nagrody Głównej przekazać całej komisji, w przypadku jednej lub więcej prac, w dowolnej kategorii wiekowej.
 3. Nagrody imienia Władysława Ślewińskiego lub Wyróżnienia imienia Władysława Ślewińskiego przyznaje Jury Konkursu.
 1. Zmienia się jedynie sponsor – fundator Nagrody imienia Władysława Ślewińskiego bądź Wyróżnienia imienia Władysława Ślewińskiego, którego jednoosobowo ustala:

Jarosław Miaśkiewicz, Prezes Zarządu Towarzystwa Miłośników Malarstwa Władysława.

 

 1. . Podsumowanie Konkursu nastąpi na specjalnych warunkach wynikających z obostrzeń związanych z pandemią. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 9 czerwca 2022 r. o godz. 11.00 w Kramnicach Miejskich w Sochaczewie, ul. 1 Maja 21  w trakcie

                        XI Wydarzenia Artystycznego 2022 r.

                        Kocham Polskę… Władysław Ślewiński

Prace laureatów Konkursu zostaną  zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie, która będzie trwała do 1 września 2022.

 

 

 1. Nieodebrane Nagrody i Dyplomy, które zwycięzcy mieli odebrać na Gali wręczenia nagród można odebrać osobiście w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sochaczewie, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym. Nagrody pieniężne można odebrać tylko osobiście. Nagrody rzeczowe i dyplomy Organizatorzy mogą przesłać pocztą wyłącznie na koszt zwycięzcy.
 • 8

Prawa autorskie, ochrona danych osobowych

 1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na jej publikację w wydawnictwach drukowanych i elektronicznych (strony internetowe Organizatorów).
 2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) dla potrzeb Konkursu.
 3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 1. Zgłoszone prace przechodzą na własność Organizatorów.
 2. Artysta, który zgłasza swoje dzieło do udziału w niniejszym Konkursie nieodwołalnie wyraża zgodę, aby Towarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego mogło dokonać sprzedaży przekazanej pracy plastycznej a uzyskane środki przeznaczyć na cele własne Stowarzyszenia, Fundacji bądź cele charytatywne.
 1. Organizatorzy nie zwracają prac konkursowych.

 

 • 9

 

                                                 Postanowienia końcowe

                 Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.

 

Barbara Bronicz

 

 

Dyrektor       

Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Sochaczewie       

Jarosław Miaśkiewicz

 

Event Manager, Prezes

Towarzystwa Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego

                                                                                    

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

X Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

 1. Władysława Ślewińskiego
 2. „Kocham Polskę… Rodzina Życia i Miłości”

 

 

 

METRYCZKA DLA DZIECI  I MŁODZIEŻY

/wypełnić literami drukowanymi/

Imię  i nazwisko autora pracy

(litery drukowane)

 
Nazwa szkoły,

adres i telefon kontaktowy

 
Klasa  (wiek ucznia)  
Tytuł pracy

 

 
Imię i nazwisko opiekuna,  tel. kom. (nauczyciela przygotowującego uczestnika do konkursu)  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dla potrzeb Konkursu, w tym podanie imienia i nazwiska uczestnika do wiadomości publicznej zgodnie z obowiązkiem informacyjnym Organizatora Konkursu oraz nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w celach promocji zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r, o prawie autorskim i prawach pokrewnych

 

 …………………………………………………………………………………….

                     /podpis opiekuna prawnego/

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

X Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

 1. Władysława Ślewińskiego
 2. „ Kocham Polskę…Rodzina Życia i Miłości”

 

 

METRYCZKA DLA  UCZESTNIKÓW  DOROSŁYCH

/wypełnić literami drukowanymi/

Imię  i nazwisko autora pracy

(litery drukowane)

 
Adres zamieszkania,

tel. kontaktowy

 
Tytuł pracy  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dla potrzeb Konkursu, w tym podanie imienia i nazwiska uczestnika do wiadomości publicznej zgodnie z obowiązkiem informacyjnym Organizatora Konkursu oraz nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w celach promocji zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r, o prawie autorskim i prawach pokrewnych

…………………………………………………………………………………….

                                                                                                                  /podpis uczestnika/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu

                                                                                        X Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

 1. Władysława Ślewińskiego
 2. „ Kocham Polskę… Rodzina Życia i Miłości”

 

 

 

METRYCZKA DLA PRAC RODZINNYCH

/wypełnić literami drukowanymi/

Imię  i nazwisko autora pracy

(litery drukowane)

 
Nazwa szkoły,

adres i telefon kontaktowy

 
Klasa  (wiek ucznia)  
Tytuł pracy  
Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna,  tel. kom. ( rodzica lub opiekuna przygotowującego uczestnika do konkursu)  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dla potrzeb Konkursu, w tym podanie imienia i nazwiska uczestnika do wiadomości publicznej zgodnie z obowiązkiem informacyjnym Organizatora Konkursu oraz nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w celach promocji zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r, o prawie autorskim i prawach pokrewnych

 

 …………………………………………………………………………………….

                     /podpis rodzica lub  opiekuna prawnego/