REGULAMIN VIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO im. Władysława Ślewińskiego

 

REGULAMIN

VIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

 im. Władysława Ślewińskiego

 pod tytułem: „ KOCHAM POLSKĘ… OBLICZE POLSKIEJ ZIEMI”

 

Konkurs odbywa się pod Patronatem Artystycznym  

Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Nagrody Główne Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

 

 • 1

Organizator

 1. Organizatorami VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
 1. Władysława Ślewińskiego, zwanego dalej Konkursem są:

– Towarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego w Witkowicach

–  Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie.

 1. Kontakt do Organizatorów:
 • Towarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego

w Witkowicach,

96-512 Młodzieszyn, Witkowice 5/10

Jarosław Miaśkiewicz – Prezes Zarządu

                    Strony:  www. slewinski.e-sochaczew.pl ,

                                  www. slewinski.mlodzieszyn.pl

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie

 96-500 Sochaczew, ul.1 Maja 21,

Barbara Bronicz – Dyrektor

Tel/fax. (46) 862-46-61

e-mail: mbp.sochaczew@gmail.com

Strona :  www. bibliotekamiejska.sochaczew.pl/

 

 • 2

Zasięg konkursu oraz Patronat Artystyczny

Konkurs ma zasięg ogólnopolski, jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych: dzieci, młodzieży i dorosłych.

Patronat Artystyczny objęła Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.

 • 3

Cele konkursu

 1. Kształtowanie wrażliwości oraz poszukiwanie piękna w codziennym życiu.
 2. Tworzenie osobistego, estetycznego sposobu wypowiedzi poprzez prace plastyczne nawiązujące do wartości  i tradycji narodowych.
 3. Kształtowanie wśród uczniów i dorosłych pozytywnego wizerunku rodziny, Ojczyzny oraz kreatywnego myślenia plastycznego o tożsamości narodowej Polaków, ożywienie uczuć patriotycznych.
 4. Umożliwienie dzieciom, młodzieży i dorosłym zaprezentowania ich talentów artystycznych w temacie: „Kocham Polskę…  Oblicze Polskiej Ziemi”.
 5. Odwołanie się do nieprzemijających wartości wychowania rodzinnego w duchu wzajemnej miłości i szacunku do Ojczyzny, zainteresowanie dziejami narodu, docenienie wysiłków wielu pokoleń Polaków. W tematykę Konkursu wpisują się prace plastyczne ujęte w estetycznej i malarskiej formie, ukazujące: przyrodę, historię, kulturę oraz tradycje  naszej Ojczyzny.

Temat prac plastycznych jest otwarty i stanowi kreatywne przedsięwzięcie dla plastyków w ich twórczych obrazach.

W konkursie nie mogą brać udziału prace plastyczne kopiowane z innych obrazów artystów malarzy.

 1. Wzbogacenie programu edukacyjnego w szkołach, kultywującego malarstwo narodowe poprzez postać syna ziemi Mazowieckiej, światowej sławy artysty i malarza Władysława Ślewińskiego.

 

 • 4

Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
 2. dostarczenie prac konkursowych zgodnie z wymogami dotyczącymi formy, określonymi w niniejszym regulaminie,
 3. dotrzymanie terminu składania prac,
 4. w przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest wyznaczenie opiekuna (opiekunem może być rodzic lub nauczyciel wymieniony w metryczce),
 5. każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko 1 pracę plastyczną, wykonaną wybranymi przez siebie technikami plastycznymi,
 6. Dopuszcza się prace rodzinne (np. dziecko + rodzic, z wyraźnym zaznaczeniem autorów pracy)
 7. Wyklucza się zgłoszenia prac nagrodzonych w innych konkursach, wcześniej publikowanych lub przedstawianych na wystawach
 8. Prace nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich
 9. Każda praca musi być opatrzona metryczką umieszczoną na odwrocie,   zawierającą:
 10. imię i nazwisko autora (autorów, w przypadku prac rodzinnych)
 11. w przypadku dzieci i młodzieży szkolnej należy podać wiek ucznia podany w latach, klasę i nazwę szkoły, adres szkoły, nazwisko opiekuna oraz telefon kontaktowy do opiekuna
 12. w przypadku osób dorosłych należy określić wiek autora, podać adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, ewentualnie adres e-mail
 13. zgodę uczestnika/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych
 14. Wzory metryczki zawierają załączniki Nr 1 (dla uczniów) oraz Nr 2 (dla osób dorosłych) do niniejszego regulaminu. Nr 3 (dla prac rodzinnych)
 15. Zgłoszenie prac konkursowych równoznaczne jest z akceptacją regulaminu Konkursu.
 • 5

Forma pracy

 1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej w dowolnej interpretacji tematu Konkursu:

KOCHAM POLSKĘ… OBLICZE POLSKIEJ ZIEMI

 

 1. Techniki:
 2. rysunek – kredka, pastele, ołówek
 3. obraz – farby olejne, akrylowe, plakatowe, akwarele
 4. grafika – tusz
 5. Format prac plastycznych: nie mniejszy niż A4 (21×29,7 cm), nie większy niż A3 (29,7×42,0cm), na papierze bloków rysunkowych lub technicznych.
 6. Prace rysowane lub malowane na papierze bez oprawy passe – partout i niepodklejane od spodu.
 7. Blejtramy do obrazów olejnych akceptowane. Wymiary standardowe, nie większe jednak niż 50 X 70 cm.
 8. Obrazy namalowane na blejtramach przyjmujemy bez ram, nieoprawione.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac niezgodnych z formatem i techniką, niezwiązanych z tematyką lub sprzecznych z dobrymi obyczajami i naruszającymi ogólnie przyjęte wartości.
 • 6

Termin nadsyłania prac

 1. Ogłoszenie konkursu nastąpi w terminie: do 1 marca 2019 r.

 Nieprzekraczalny termin składania prac konkursowych upływa dnia 30 kwietnia 2019 r.  

 1. Prace należy dostarczyć osobiście lub nadesłać na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie

 1. 1 Maja 21

96-500 Sochaczew

z dopiskiem:

Konkurs plastyczny: „KOCHAM POLSKĘ… OBLICZE POLSKIEJ ZIEMI”

 

 1.  Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki lub dostarczania prac. W przypadku uszkodzenia prace nie będą oceniane.
 • 7

Zasady przyznawania nagród

 1. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez Jury.
 2. Laureaci o przyznaniu nagród zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem, zgodnie z danymi zamieszczonymi w metryczce. Decyzje Jury są ostateczne.
 3. Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych:
 4. Kategoria Szkoły Podstawowe – dzieci młodsze

klasa O- IV

 1. Kategoria Szkoły Podstawowe – dzieci starsze

klasa V-VIII

 • Kategoria Gimnazjum

III klasa gimnazjum

 1. Kategoria Szkoły Średnie
 2. Kategoria prace rodzinne (wyraźne opisane)
 3. Kategoria dorośli
 4. Oceniając prace konkursowe Jury weźmie pod uwagę przede wszystkim:
 5. zgodność formy z wymogami regulaminu,
 6. wkład pracy,
 7. walory artystyczne pracy: oryginalność, kolorystyka, spontaniczność,
 8. wpisanie się w ideę konkursu poprzez wyrażenie osobistych emocji.
 1. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe lub pieniężne  
 2. Jury przyzna: nagrodę lub wyróżnienie imienia Władysława Ślewińskiego w miarę posiadanych przez Organizatorów środków rzeczowych bądź finansowych
 3. Główne Nagrody ufundowane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę przyznaje przewodniczący Jury Konkursowego prof. Ryszard Sekuła. Przewodniczący Jury może ten przywilej dokonania wyboru Nagrody Głównej przekazać całej komisji, w przypadku jednej lub więcej prac, w dowolnej kategorii wiekowej.
 4. Nagrody imienia Władysława Ślewińskiego lub Wyróżnienia imienia Władysława Ślewińskiego przyznaje Jury Konkursu.
 1. Zmienia się jedynie sponsor – fundator Nagrody imienia Władysława Ślewińskiego bądź Wyróżnienia imienia Władysława Ślewińskiego, którego jednoosobowo ustala Jarosław Miaśkiewicz, Prezes Zarządu Towarzystwa Miłośników Malarstwa Władysława.
 2. Ogłoszenie wyników i podsumowanie Konkursu nastąpią w dniu

6 czerwca 2019 r. o godz. 11.00. w sali głównej Kramnic Miejskich w Sochaczewie ul.1 Maja 21 podczas:

                        IX Wydarzenia Artystycznego 2019 r.

                        Kocham Polskę… Władysław Ślewiński

W programie uroczystości:

 • Występ Młodzieżowego Chóru Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie pod dyrekcją Iwony Niemyjskiej
 • Gala wręczenia Nagród i Dyplomów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
 • Wystawa pokonkursowa prac nagrodzonych w Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej na I piętrze ul.1 Maja 21
 1. Nieodebrane Nagrody i Dyplomy, które zwycięzcy mieli odebrać   w dniu 6 czerwca 2019 na Gali wręczenia nagród można odebrać osobiście w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sochaczewie ul.1 Maja 21 po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym. Nieodebrane nagrody i dyplomy Organizatorzy mogą przesłać pocztą wyłącznie na koszt zwycięzcy.
 • 8

Prawa autorskie, ochrona danych osobowych

 1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na jej publikację w wydawnictwach drukowanych i elektronicznych (strony internetowe Organizatorów).
 2. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem  zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dla potrzeb Konkursu, w tym podanie imienia i nazwiska uczestnika do wiadomości publicznej zgodnie z obowiązkiem informacyjnym Organizatora Konkursu oraz nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w celach promocji zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r, o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy podpisać na metryczce pracy konkursowej, w przypadku osób niepełnoletnich zgodę podpisuje opiekun prawny.
 4. Administratorem danych osobowych uczestników jest Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie. Dane zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu wszelkich rozliczeń formalnych związanych z organizacją Konkursu.
 5. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 1. Zgłoszone prace przechodzą na własność Organizatorów.

Organizatorzy nie  zwracają  prac konkursowych.

 

 • 9

Postanowienia końcowe

Ostateczne interpretacje niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.

 

Barbara Bronicz

Dyrektor       

Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Sochaczewie       

Jarosław Miaśkiewicz

Prezes

Towarzystwa Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego

                                                                                    

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

       im. Władysława Ślewińskiego

„ Kocham Polskę… Oblicze Polskiej Ziemi”

 

 

 

METRYCZKA DLA DZIECI  I MŁODZIEŻY
Imię  i nazwisko autora pracy

(litery drukowane)

 
Nazwa szkoły,

adres i telefon kontaktowy

 
Klasa  (wiek ucznia)  
Tytuł pracy  
Imię i nazwisko opiekuna,  tel. kom. (nauczyciela przygotowującego uczestnika do konkursu)  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dla potrzeb Konkursu, w tym podanie imienia i nazwiska uczestnika do wiadomości publicznej zgodnie z obowiązkiem informacyjnym Organizatora Konkursu oraz nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w celach promocji zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r, o prawie autorskim i prawach pokrewnych

 

 …………………………………………………………………………………….

                     /podpis opiekuna prawnego/

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

im. Władysława Ślewińskiego

„ Kocham Polskę… Oblicze Polskiej Ziemi”

 

 

METRYCZKA DLA  UCZESTNIKÓW  DOROSŁYCH
Imię  i nazwisko autora pracy

(litery drukowane)

 
Adres zamieszkania,

tel. kontaktowy

 
Tytuł pracy  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dla potrzeb Konkursu, w tym podanie imienia i nazwiska uczestnika do wiadomości publicznej zgodnie z obowiązkiem informacyjnym Organizatora Konkursu oraz nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w celach promocji zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r, o prawie autorskim i prawach pokrewnych

…………………………………………………………………………………….

                                                                                                                  /podpis uczestnika/

 

 Załącznik nr 3 do Regulaminu

VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

  im. Władysława Ślewińskiego

„ Kocham Polskę… Oblicze Polskiej Ziemi”

METRYCZKA DLA PRAC RODZINNYCH
Imię  i nazwisko autora pracy

(litery drukowane)

 
Nazwa szkoły,

adres i telefon kontaktowy

 
Klasa  (wiek ucznia)  
Tytuł pracy  
Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna,  tel. kom. ( rodzica lub opiekuna przygotowującego uczestnika do konkursu)  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dla potrzeb Konkursu, w tym podanie imienia i nazwiska uczestnika do wiadomości publicznej zgodnie z obowiązkiem informacyjnym Organizatora Konkursu oraz nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w celach promocji zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r, o prawie autorskim i prawach pokrewnych

 

 …………………………………………………………………………………….

                     /podpis rodzica lub  opiekuna prawnego/