REGULAMIN VII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO KOCHAM POLSKĘ…NIEPODLEGŁA

Regulamin VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Kocham Polskę…Niepodległa

REGULAMIN

VII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

imienia Władysława Ślewińskiego

pod tytułem: „ KOCHAM POLSKĘ … Niepodległa ”

 Konkurs odbywa się pod Patronatem Narodowym

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

w Stulecie Odzyskania Niepodległości 1918-2018

                                                                §1

Organizator

 1. Organizatorami VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

imienia Władysława Ślewińskiego, zwanego dalej Konkursem są:

– Towarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego w Witkowicach

–  Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie.

 1. Kontakt do Organizatorów:
 • Towarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego

w Witkowicach,

96-512 Młodzieszyn, Witkowice 5/10

Jarosław Miaśkiewicz – Prezes Zarządu

e-mail: miasjaro@wp.pl

strona www: slewinski.e-sochaczew.pl

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie

96-500 Sochaczew, ul.1Maja 21,

Barbara Bronicz – Dyrektor

Tel/fax. (46) 862-46-61

e-mail: mbp.sochaczew@gmail.com

strona www: http://bibliotekamiejska.sochaczew.pl

                                                                §2

Zasięg konkursu oraz Patronat Artystyczny

Konkurs ma zasięg ogólnopolski, jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych: dzieci, młodzieży i dorosłych.

Patronat Artystyczny objęła Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.

                                                                   §3

Cele konkursu

 1. Kształtowanie wrażliwości oraz poszukiwanie piękna w codziennym życiu
 2. Tworzenie osobistego, estetycznego sposobu wypowiedzi poprzez prace plastyczne nawiązujące do wartości  i tradycji narodowych
 3. Kształtowanie wśród uczniów i dorosłych pozytywnego wizerunku rodziny, Ojczyzny oraz kreatywnego myślenia plastycznego o tożsamości narodowej Polaków, ożywienie uczuć patriotycznych
 4. Umożliwienie dzieciom, młodzieży i dorosłym zaprezentowania ich talentu artystycznego w temacie: Kocham Polskę… Niepodległa
 5. Odwołanie się do nieprzemijających wartości wychowania rodzinnego w duchu wzajemnej miłości i szacunku do Ojczyzny, zainteresowanie dziejami narodu, docenienie wysiłków wielu pokoleń Polaków. W tematykę Konkursu wpisują się prace plastyczne ujęte w estetycznej i malarskiej formie, upamiętniające narodowych bohaterów, ważne dla rodaków miejsca i wydarzenia.

Temat prac plastycznych jest otwarty i stanowi kreatywne przedsięwzięcie dla plastyków w ich twórczych obrazach.

W konkursie nie mogą brać udziału prace plastyczne kopiowane z innych obrazów artystów malarzy.

 1. Wzbogacenie programu edukacyjnego w szkołach, kultywującego malarstwo narodowe poprzez postać syna ziemi Mazowieckiej, światowej sławy artysty i malarza Władysława Ślewińskiego.                                                                                                                                                                     §4

Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
 2. a)dostarczenie prac konkursowych zgodnie z wymogami dotyczącymi formy, określonymi w niniejszym regulaminie,
 3. b)dotrzymanie terminu składania prac,
 4. c)w przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest wyznaczenie opiekuna (opiekunem może być rodzic lub nauczyciel wymieniony w metryczce),
 5. d)każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko 1 pracę plastyczną, wykonaną wybranymi przez siebie technikami plastycznymi,
 6. Dopuszcza się prace rodzinne (np. dziecko + rodzic, z wyraźnym zaznaczeniem autorów pracy)
 7. Wyklucza się zgłoszenia prac nagrodzonych w innych konkursach, wcześniej publikowanych lub przedstawianych na wystawach
 8. Prace nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich
 9. Każda praca musi być opatrzona metryczką zawierającą:
 10. a)imię i nazwisko autora (autorów, w przypadku prac rodzinnych)
 11. b)w przypadku dzieci i młodzieży szkolnej należy podać wiek ucznia podany w latach, klasę i nazwę szkoły, adres szkoły, nazwisko opiekuna oraz telefon kontaktowy do opiekuna
 12. c)w przypadku osób dorosłych należy określić wiek autora, podać adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, ewentualnie adres e-mail
 13. Zgłoszenie prac konkursowych równoznaczne jest z akceptacją regulaminu Konkursu.
 •                                                                 §5

Forma pracy

 1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej w dowolnej interpretacji tematu Konkursu:

KOCHAM POLSKĘ… Niepodległa

 

 1. Techniki:
 2. a)rysunek – kredka, pastele, ołówek
 3. b)obraz – farby olejne, akrylowe, plakatowe, akwarele
 4. c)grafika – tusz
 5. Format prac plastycznych: nie mniejszy niż A4 (21×29,7 cm), nie większy niż A3 (29,7×42,0cm), na papierze bloków rysunkowych lub technicznych.
 6. Prace rysowane lub malowane na papierze bez oprawy passe – partout i niepodklejane od spodu.
 7. Blejtramy do obrazów olejnych akceptowane. Wymiary standardowe, nie większe jednak niż 50 X 70 cm.
 8. Obrazy namalowane na blejtramach przyjmujemy bez ram, nieoprawione.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac niezgodnych z formatem i techniką, niezwiązanych z tematyką lub sprzecznych z dobrymi obyczajami i naruszającymi ogólnie przyjęte wartości.
 •                                                         §  6

Termin nadsyłania prac

 1. Ogłoszenie konkursu nastąpi w terminie: 15 luty – 1 marzec 2018 r.

Nieprzekraczalny termin składania prac konkursowych upływa dnia 30 kwietnia 2018r.

 1. Prace należy dostarczyć osobiście lub nadesłać na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie

 1. 1 Maja 21

96-500 Sochaczew

z dopiskiem:

Konkurs plastyczny: „KOCHAM POLSKĘ…Niepodległa”

 

 1.  Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki lub dostarczania prac. W przypadku uszkodzenia prace nie będą oceniane.
 •                                                        §7

                          Zasady przyznawania nagród

 1. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez Jury.
 2. Laureaci o przyznaniu nagród zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem, zgodnie z danymi zamieszczonymi w metryczce.  Decyzje Jury są ostateczne.
 3. Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych:
 4. Kategoria Szkoły Podstawowe:
 5. a)dzieci młodsze 6 -10 lat
 6. Kategoria Szkoły Podstawowe oraz Gimnazjum
 7. b)dzieci starsze 11-15 lat
 8. c)Ostatnie roczniki  dwóch klas Gimnazjum II klasa  14 lat oraz  III klasa  15 lat

III. Kategoria Szkoły średnie

 1. d) młodzież 16-do 19 lat
 2. Kategoria prace rodzinne (wyraźne opisane)
 3.  Kategoria dorośli
 4. e)dorośli (bez limitu wieku).
 5. Oceniając prace konkursowe Jury weźmie pod uwagę przede wszystkim:
 6. a)zgodność formy z wymogami regulaminu,
 7. b)wkład pracy,
 8. c)walory artystyczne pracy: oryginalność, kolorystyka, spontaniczność,
 9. d)wpisanie się w ideę konkursu poprzez wyrażenie osobistych emocji.
 1. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe lub pieniężne
 2. Jury przyzna: nagrodę lub wyróżnienie imienia Władysława Ślewińskiego w miarę posiadanych przez Organizatorów środków rzeczowych bądź finansowych
 3. Główne Nagrody ufundowane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę przyznaje przewodniczący Jury Konkursowego prof. Ryszard Sekuła. Przewodniczący Jury może ten przywilej dokonania wyboru Nagrody Głównej przekazać całej komisji, w przypadku jednej lub więcej prac, w dowolnej kategorii wiekowej.
 4. Nagrody imienia Władysława Ślewińskiego lub Wyróżnienia imienia Władysława Ślewińskiego przyznaje Jury Konkursu.
 1. Zmienia się jedynie sponsor – fundator Nagrody imienia Władysława Ślewińskiego bądź Wyróżnienia imienia Władysława Ślewińskiego, którego jednoosobowo ustala Jarosław Miaśkiewicz, Prezes Zarządu Towarzystwa Miłośników Malarstwa Władysława.

 

 1. .Ogłoszenie wyników i podsumowanie Konkursu nastąpią w dniu

7 czerwca 2018r. o godz. 11.00. w sali głównej Kramnic Miejskich w Sochaczewie ul.1 Maja 21 podczas:

                        VIII Wydarzenia Artystycznego 2018 r.

                        Kocham Polskę… Władysław Ślewiński

 W programie uroczystości:

–        Występ Młodzieżowego Chóru Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie pod dyrekcją Iwony Niemyjskiej

–        Gala wręczenia Nagród i Dyplomów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

–        Wystawa pokonkursowa prac nagrodzonych w Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej na I piętrze ul.1 Maja 21

 1.  Nieodebrane Nagrody i Dyplomy, które zwycięzcy mieli odebrać   w dniu 7 czerwca 2018 na Gali wręczenia nagród można odebrać osobiście w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sochaczewie ul.1 Maja 21 po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym. Nieodebrane nagrody i dyplomy Organizatorzy mogą przesłać pocztą wyłącznie na koszt zwycięzcy.
 •                                                                §8

Prawa autorskie, ochrona danych osobowych

 1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na jej publikację w wydawnictwach drukowanych i elektronicznych (strony internetowe Organizatorów).
 2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) dla potrzeb Konkursu.
 3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 1. Zgłoszone prace przechodzą na własność Organizatorów.

Organizatorzy nie  zwracają  prac konkursowych.